Cele projektu

Celem ułatwienia implementacji Dyrektywy 2012/29/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej  normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, realizacja projektu zmierzać będzie do:

– zwiększenia ilości informacji dotyczących środków pomocy prawnej dostępnych dla ofiar;

– zidentyfikowania wspólnych standardów w  zakresie pomocy ofiarom przestępstw celem zapewnienia im należnego odszkodowania;

– podwyższania kompetencji praktyków zajmujących się pracą z ofiarami poprzez przeprowadzenie odpowiednich kursów i szkoleń;

– odpowiadania zasadniczym potrzebom ofiar przestępstw poprzez wzmocnioną ochronę ich praw w trakcie rozprawy zgodnie z założeniami punktu 2.3.4 Programu Sztokholmskiego;

– zwiększania poziomu świadomości prawnej obywateli  nie znających swoich praw, zwłaszcza mieszkańców terenów podmiejskich,w szczególności poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi informacyjnych;

– zwiększania kultury prawnej pośród praktyków, pracowników organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw, organów ochrony porządku prawnego;

– rozpowszechniania problematyki ochrony praw ofiar przestępstw wśród europejskich uniwersytetów, jednostek policji i organizacji pozarządowych.