Koordynator naukowy

Prof WilińskiProf. UAM dr hab. Paweł Wiliński – od października 2008 r. kierownik Katedry a aktualnie Zakładu Postępowania Karnego. Od września 2009 r. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2009-2012). Członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W latach 2010-2012 sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył w latach 1994-1999 r. W latach 1996-1998 Prezes ELSA-Poznań, w 1999 r. Prezes ELSA Poland. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Świadek incognito w polskim procesie karnym, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Nowaka. Praca otrzymała I nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie w 2003 r. W II 2007 r. na podstawie rozprawy Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2000 zatrudniony równolegle w Trybunale Konstytucyjnym, od 2007 r. na stanowisku głównego specjalisty orzecznictwa.

W latach 2003-2004 pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału. Założyciel i pierwszy redaktor pisma wydziałowego „Paragraf”. Pomysłodawca i organizator dorocznych sesji naukowych Wydziału pt. „Prawo wobec wyzwań współczesności”. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP, od 2007 r. wiceprzewodniczący sekcji polskiej. Współzałożyciel i opiekun koła nauk penalnych Iure et Facto. Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia (2009-2012). W latach 2007-2009 wykładowca na polsko-niemieckich studiach prawniczych na Uniwersytecie Viadrina. Dwukrotnie (w 2007 i 2012 r.) otrzymał nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe.

W 2007 r. był członkiem zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości ds. zmian w ustawie o prokuraturze oraz rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Uczestnik i koordynator projektów badawczych Komisji Europejskiej AGIS, AGIS II i AGIS III, ekspert British Council w Manchester w zakresie reformy systemu prokuratury w Republice Wietnamu. Członek Zespołu procesowego w Komisji Kodyfikacyjnej i jedne ze współautorów projektu nowelizacji procedury karnej z 2012 r.

Autor ponad stu publikacji naukowych. Główne kierunki zainteresowań naukowych obejmują: naczelne zasady procesowe, konstytucyjne gwarancje procesu karnego, prawo do obrony, środki dowodowe, przewlekłość postępowania, prawo i postępowanie karne międzynarodowe, współpracę w sprawach karnych w Unii Europejskiej.

Redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego wydawanego od 2011 r. przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego, członek międzynarodowej rady naukowej włoskiego czasopisma Archivio Penale, członek Rady Programowej Wrocław Review of Law, Administration and Economics; członek Kolegium redakcyjnego Forum Prawniczego, stały współpracownik Kwartalnika Prawa Publicznego.