Warsztaty dla społeczeństwa

Warsztaty dla społeczeństwa

„Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”

 

W dniach 18. oraz 25. lutego 2014 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu oraz
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie odbyły się warsztaty dla społeczeństwa z zakresu udzielania pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Organizatorem warsztatów szkolenia był Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie to stanowiło jeden z etapów realizacji projektu „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid” („Wzmacnianie ochrony praw ofiar – dostęp do pomocy prawnej”), współfinansowanego przez Komisję Europejską, którego podstawowym celem jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw i gwarancji procesowych przysługujących ofiarom przestępstw. Partnerami UAM w realizacji projektu są: Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS z Łotwy, Center for the Study of Democracy z Bułagrii oraz włoskie Consorzio Interuniversitario per la Formazione.

W warsztatach udział wzięli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, psycholodzy, a także pedagodzy szkolni, którzy na co dzień w swojej pracy spotykają się z ofiarami przestępstw i zajmują się udzielaniem im pomocy, zarówno psychologicznej jak i prawnej, i które nierzadko są dla nich jedynym wsparciem.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej Panią Magdalenę Mazur-Prus (Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu), adwokata Pana Mariusza Zelka, a także przedstawicieli Polskiego Centrum Mediacji – Panią psycholog Agnieszkę Lisek oraz mediatora Panią Halinę Kuterebę.

Pierwszy moduł warsztatów, który został przeprowadzony przez Panią Prokurator Magdalenę Mazur-Prus poświęcony był zagadnieniom dotyczącym praw ofiar przestępstw w toku procesu karnego, tj. na etapie postępowania prowadzonego przez Prokuratora (Policję) oraz przed sądem. W czasie wystąpienia zwrócono uwagę również na obowiązki ciążące na pokrzywdzonych oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Pani Prokurator wyjaśniła uczestnikom szkolenia kim jest w postępowaniu karnym pokrzywdzony oraz czego może domagać się w ramach prowadzonego procesu.

Drugi z prelegentów adwokat M. Zelek przedstawił zagadnienia związane z rolą, zadaniami oraz obowiązkami pełnomocnika pokrzywdzonego, a także wskazał gdzie ofiary przestępstw mogą szukać pomocy w razie pokrzywdzenia przestępstwem. Adwokat wyjaśnił kto może być pełnomocnikiem w procesie karnym oraz jak kształtuje się jego relacja z pokrzywdzonym. Referent podkreślił wagę psychologicznego aspektu pomocy udzielanej ofiarom oraz silną potrzebę ich wsparcia. Ponadto wyjaśnił na czym polega instytucja przyznania pełnomocnika z urzędu oraz kiedy i na jakich warunkach pokrzywdzony może się o nia ubiegać.

Przedmiotem trzeciego modułu warsztatów było zagadnienie dotyczące udzielania psychologicznej pomocy ofiarom przestępstw oraz wdrażania najlepszych praktyk w zakresie kontaktu z ofiarami. Psycholog Agnieszka Lisek zwróciła uwagę uczestników postępowania na potrzeby ofiar przestępstw, bezpośrednie i długoterminowe skutki wiktymizacji, a także ich wpływ na zdolność ofiar do uczestnictwa w procesie. Prelegentka wskazała także przykładowe metody mające na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego ofiar oraz minimalizowania negatywnych konsekwencji, zarówno bezpośrednich jak i długoterminowych związanych z przestępstwem.

Ostatni moduł poświęcony był zagadnieniu mediacji w procesie karnym. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czym jest mediacja oraz jakie korzyści może przynieść pokrzywdzonemu. Prelegentka Halina Kutereba wyjaśniła dlaczego instytucja mediacji ma szczególne znaczenie zarówno dla ofiar przestępstw jak i dla procesu karnego. Referentka wskazała również jakich błędów należy unikać w czasie przebiegu mediacji.

W ramach warsztatów uczestnicy brali czynny udział w dyskusjach oraz zadawali pytania prelegentom, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.

Na koniec szczególne podziękowania złożono dla Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu oraz dla Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie za życzliwość oraz pomoc w organizacji wydarzeń.