Warsztaty dla praktyków

Warsztaty międzynarodowe dla praktyków

„Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”

 

W dniach 10-13 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyły się międzynarodowe warsztaty dla sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz policjantów, których organizatorem był Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkolenie stanowiło jeden z etapów realizacji projektu „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid” („Wzmacnianie ochrony praw ofiar – dostęp do pomocy prawnej”), współfinansowanego przez Komisję Europejską, którego podstawowym celem jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw i gwarancji procesowych przysługujących ofiarom przestępstw. Partnerami UAM w realizacji projektu są: Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS z Łotwy, Center for the Study of Democracy z Bułagrii oraz włoskie Consorzio Interuniversitario per la Formazione.

W szkoleniu udział wzięli eksperci i przedstawiciele państw Unii Europejskiej (Włoch, Bułgarii oraz Łotwy), a także reprezentanci Zakładu Postępowania Karnego WPiA. Szkolenie składało się z trzech modułów, prowadzonych w języku angielskim.

Pierwszy z nich – prawny – prowadzony był przez dwóch trenerów Organizacji Narodów Zjednoczonych (Standing Police Capacity, Police Division, Department of Peacekeeping Operations, United Nations) – B. A. Nasir’a i Marie Pegie Cauchois. Jego przedmiotem były międzynarodowe normy i praktyki dotyczące dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości, udzielanej im pomocy prawnej oraz przysługujących ofiarom praw. Szkolenie w powyższym zakresie zostało przeprowadzane przez pierwsze dwa dni warsztatów tj. 10 i 11 lutego. Pierwsza część tego modułu poświęcona była analizie dyrektyw i innych aktów prawnych regulujących pozycję i prawa ofiar przestępstw. Uczestnicy analizowali obowiązujący stan wdrażania aktów prawnych UE i ONZ w zakresie praw ofiar oraz formułowali główne wyzwania związane z implementacją przedmiotowych aktów do poszczególnych porządków prawnych państw UE. Drugi dzień szkolenia poświęcony był praktycznemu wykorzystaniu wiedzy dotyczącej statusu prawnego ofiar przestępstw, w ramach którego uczestnicy mieli okazję przeprowadzić dyskusję na temat mechanizmów współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w celu zapewnienia należytej ochrony praw ofiar, wcielić się w role procesowe uczestników postępowania karnego i odegrać krótkie inscenizacje, a także wziąć udział w quizie przygotowanym przez trenerów.

Kolejny moduł poświęcony był aspektom pozaprawnym dotyczącym wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie kontaktu z ofiarami, sposobu udzielania im pomocy. Ta część szkolenia, prowadzona była Panią psycholog Agnieszkę Nowak – Młynikowską. Skupiała się przede wszystkim na aspektach emocjonalnych i społecznych kontaktu z ofiarami. Problematyka ta, choć często marginalizowana w kontaktach z ofiarami ma istotne znaczenie dla jakości udzielanej im pomocy i wymiaru rzeczywistego wsparcia. Głównym celem tego modułu było zwrócenie szczególnej uwagi uczestników warsztatów na psychologiczne potrzeby ofiar przestępstw, skutki wiktymizacji oraz ich wpływu na uczestnictwo ofiary w procesie karnym. Uczestnicy mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń, praktyk i pomysłów na zapewnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar przestępstw. W ramach szkolenia przeprowadzono zajęcia interaktywne z elementami wykładu, szereg prac w grupach, w tym odgrywanie ról procesowych do konkretnych przypadków, oraz pracę indywidualną.

Trzeci, ostatni moduł szkoleniowy poświęcony był problematyce mediacji. Szkolenia w ramach tego modułu przeprowadził doświadczony mediator z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu  – Marceli Kwaśniewski. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do przeprowadzenia pogłębionej dyskusji na temat funkcjonujących regulacji dotyczących mediacji w poszczególnych państwach europejskich. Dowiedzieli się również dlaczego instytucja mediacji ma tak szczególne znaczenie zarówno dla ofiar przestępstw jak i dla procesu karnego, a także dlaczego warto w praktyce częściej z niej korzystać oraz jakich błędów unikać. Uczestnicy mogli wymienić się wzajemnymi doświadczeniami w zakresie stosowania mediacji i jej dostępności w różnych krajach. Metodami szkolenia były zarówno prace w grupach, w tym odgrywanie ról procesowych (głównie z perspektywy mediatora), zajęcia interaktywne,  a także elementy wykładu.

W ostatnim dniu szczególne podziękowania złożono dla władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dla Dziekana Wydziału Prawa i Administracji za życzliwość oraz pomoc w organizacji wydarzenia.

Wszyscy trenerzy i uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w  warsztatach, a także materiały szkoleniowe.