Spotkanie Komitetu Zarządzającego projektu

Sprawozdanie ze spotkania Komitetu Zarządzającego projektu pt. „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”

Turyn 23 X 2013 r.

W dniu 24 października 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Turyńskiego odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego projektu pt. „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele lidera projektu – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
tj. Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński (kierownik naukowy projektu), dr Graciela Fuentes (koordynator projektu) i Piotr Karlik, a także reprezentanci wszystkich partnerów projektu: Miriana Ilcheva z bułgarskiego Centrum Studiów nad Demokracją (CSD), Agnese Lesinska oraz Sanite Sile z łotewskiej organizacji pozarządowej PROVIDUS, oraz gospodarze spotkania, członkowie włoskiego konsorcjum Coinfo: Prof. Franco Bochicchio,
Luigi Di Viggiano, Francesca Grassi, Karen Hough i Doris Miceli.

Spotkanie poświęcone było najważniejszym kwestiom związanym z realizacją projektu
na jego obecnym etapie. Poza sprawami o charakterze czysto organizacyjnym, znaczną część uwagi poświęcono na omówienie raportu na temat statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Jego przygotowanie stanowiło jeden z głównych celów projektu. Odpowiedzialni
za zebranie poszczególnych części Bułgarzy zaproponowali, aby wszyscy partnerzy dodatkowo przygotowali rekomendacje na przyszłość na poziomie lokalnym. Będą one z pewnością stanowić wartość dodaną do projektu, wyznaczając kierunki rozwoju legislacji poszczególnych państw. W czasie spotkania Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński zaprezentował stronę internetową projektu, jednocześnie zwracając się do pozostałych z prośbą o przesyłanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogłyby się na niej znaleźć.

W drugiej części spotkania skoncentrowano się na omówieniu tematyki szkoleń i warsztatów. Wiele miejsca poświęcono problematyce zawartości i ostatecznego kształtu ulotki informacyjnej. W założeniu ma ona stanowić jedno z podstawowych narzędzi dotarcia do pokrzywdzonego. Dyskusja dotyczyła także kwestii związanej z przygotowaniem płyty DVD, która ma zostać wykorzystana w trakcie warsztatów ze społeczeństwem. Ostatecznie uzgodniono, że znajdą się na niej prezentacje multimedialne uzupełnione o akty prawne
i opracowane raporty krajowe.

Zdecydowano także o kształcie szkoleń dla praktyków, które mają odbyć się w lutym. Mają się one składać z jednego modułu szkoleniowego podzielonego min. na trzy części. Pierwsza część prowadzona przez trenerów z ONZ będzie dotyczyła kwestii prawnych, podczas
gdy dwie pozostałe poświęcone będą tematyce pomocy psychologicznej i możliwości polubownego zakończenia sporu, czyli mediacji.

Na koniec jedynie zasygnalizowano temat konferencji. Zdecydowano, że odbędzie
się ona w czerwcu. Przez najbliższy miesiąc partnerzy mają zdecydować, kogo chcieliby na nią zaprosić. Uzgodniono, że w jej trakcie każdy z partnerów otrzyma czas na prezentację wyników swoich badań.

Podsumowania spotkania dokonał Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, który ocenił je jako niezwykle owocne. Następnie podziękował wszystkim partnerom za udział w zebraniu, w tym także przedstawicielom Coinfo za jego organizację.