Vispārīga informācija

Tiesības saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību ir būtiskas cietušā personas tiesības, kuras ikvienai demokrātiskai valstij ir jāspēj garantēt saviem iedzīvotājiem. Līdz šim daudz lielāks uzsvars tika likts uz aizdomās turamās personas vai tiesājamās personas tiesību uz juridisko palīdzību nodrošināšanu, atstājot novārtā cietušo tiesības saņemt kvalitatīvu un valsts nodrošinātu juridisko atbalstu kriminālprocesa ietvaros. Neskatoties uz daudzām rekomendācijām, kas ir tikušas pieņemtas, Eiropas Savienības dalībvalstīs vēl joprojām ir dažāda prakse un tiek noteikti atšķirīgi minimālie standarti juridiskās palīdzības garantēšanai cietušām personām.

 

Projekta mērķis ir veicināt cietušo tiesības saņemt efektīvu un savlaicīgu valsts nodrošinātu juridisko palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, noteikumiem. Projektā tika izvēlētas trīs pilotvalstis (Polija, Latvija un Bulgārija), kurās norisināsies projekta aktivitātes. Projekta ietvaros tiks sagatavots salīdzinošais ziņojums, atspoguļojot valstīs esošo praksi, normatīvo regulējumu un to atbilstību Eiropas standartiem, tiks izveidoti dažādi informācijas rīki par cietušo tiesībām uz juridisko palīdzību un piedāvātas mācības valsts iestāžu darbiniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienā sadarbojas ar cietušajiem.

 

Projektā iesaistītie partneri ir no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas nodrošina projekta transnacionālu dimensiju. Ir partneri gan no Rietumeiropas, gan Austrumeiropas, tādejādi radot iespēju paskatīties uz cietušo tiesību īstenošanas prakses daudzveidību visā Eiropā.

 

Partneri ir gan no akadēmiskās vides, gan no nevalstisko organizāciju sektora un politikas pētniecības centra.

 

Projekta paredzētas šādas aktivitātes:

  1. Tiks sagatavots salīdzinošais pētījums par projekta partneru valstīs esošo tiesisko regulējumu un pastāvošo praksi;
  2. Tiks sagatavoti dažādi informatīvie materiāli par cietušo tiesībām uz juridisko palīdzību;
  3. Tiks sagatavoti mācību materiāli un novadītas mācības valsts iestāžu darbiniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par sadarbību ar cietušajiem;

 

Projekta būs šādi rezultāti:

 

  1. Starptautisks ziņojums/pētījums par tiesisko regulējumu un praksi sešās dalībvalstīs par cietušo tiesībām uz valsts garantētu juridisko palīdzību;
  2. Informatīvie materiāli par cietušo tiesībām uz valsts garantētu juridisko palīdzību;
  3. Projekta mājas lapa;
  4. Mācību moduļi un rokasgrāmata par sadarbību ar cietušajiem.