Цел на проекта

В изпълнение на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, нашият проект има следните цели:

 

– повишаване на информираността относно правната помощ за пострадалите като средство за защита на техните права;

 

– определяне на общи стандарти за справедливо обезщетяване на пострадалите от престъпления;

 

– укрепване капацитета на работещите с пострадали от престъпления чрез провеждане на обучителен курс;

 

– открояване на основните нужди на пострадалите на престъпления от засилена защита на правата им по време на съдебния процес, както е заложено в точка 2.3.4 на Стокхолмската програма;

 

– улесняване достъпа до информация на тези категории граждани, които са по-малко запознати с правата си, най-вече на населението в селските райони, чрез създаване и разпространение на набор от комуникационни инструменти;

 

–    подобряване на европейската правосъдна култура сред правоприлагащите органи, експертите, работещите в НПО и сдруженията на пострадалите от престъпления;

 

– обмен между европейски университети, неправителствени организации и полицейски служби за повишаване защитата на правата на пострадалите от престъпления.