Обща информация

Правната помощ е жизненоважен инструмент за защита правото на достъп до правосъдие на пострадалите от престъпления. Към момента по-голямо внимание се обръща на предоставянето на правна помощ на заподозрени и обвиняеми, и много по-малко – на осигуряването на пълна защита и достъп до правна помощ на пострадалите от престъпления по наказателни дела. Въпреки многобройните препоръки държавите – членки на ЕС предоставят различна степен на правна помощ на пострадалите.

Проектът е насочен към достъпа до правосъдие на пострадалите от престъпления, по-специално чрез идентифициране на общи критерии за осигуряване на правна помощ посредством хармонизиране на законодателството в ЕС, и по-конкретно транспонирането на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Дейността е насочена и към тези нови държави членки, в чиито системи правната помощ за пострадали от престъпления е на етап развитие. По тази причина като пилотни са избрани три от тези страни (Полша, Латвия и България), в които да се експериментира и да се представят концептуалните инструменти на проекта. След извършване на предварително проучване на правните системи на различни страни от ЕС и съответствието им с европейските норми и препоръчвани практики с цел откриване на евентуални слабости, проектът ще създаде информационни инструменти за правата на пострадалите, които да бъдат разпространени между отделните категории граждани, които имат по-малък достъп до този вид информация, и по-специално сред жителите на селските райони. Ще се извърши и обучение за специалисти, занимаващи се с пострадали от престъпления.

Партньорите работят в различни държави членки, което осигурява на проекта наднационално въздействие. Обхванати са страни от Западна и Източна Европа, което предоставя различни подходи по темата с оглед намирането на общи критерии за защита правото на правна помощ на пострадалите преди всичко с оглед бъдеща законодателна уредба, която да отстрани недостатъците и различията, които съществуват понастоящем.

Партньорите, които изпълняват проекта, са организации с различни, допълваши се профили: Юридическия факултет на Познанския университет в Полша, Консорциума от италиански университети COINFO, българската неправителствена организация Център за изследване на демокрацията, специализирана по въпросите на правосъдието, наказателното право и съдебната реформа, и изследователската организация от Латвия PROVIDUS. Организациите имат предишен опит в сътрудничеството по проекти в рамките на програма „Наказателно правосъдие”.

Предвидени бенефициенти на проекта са: широката общественост на три от партньорските страни – Полша, Латвия и България – и особено жителите на селските райони, прокурори, представители на неправителствени организации и полицейски служители.

Основни дейности:

1)      Изследване на международните стандарти и правните системи на партньорските страни с цел идентифициране на добри практики за достъп до правосъдие и правна помощ на пострадалите, които да бъдат възприети от държавите членки;

2)      Повишаване информираността на широката общественост относно правната помощ и другите услуги, предоставяни на пострадалите от престъпления;

3)      Подготовка и провеждане на обучения за работещи с пострадали от престъпления;

4)      Популяризиране на дейностите по проекта.

Очаквани резултати:

1)       Сборник с нормативна база, политики и съдебна практика от страни от Европейския съюз относно правната помощ и защитата на правата на пострадалите;

2)       Информационни материали, разпространявани сред обществеността, неправителствени организации, работещи с пострадали от престъпления, и други заинтересовани страни;

3)       Кръгли маси за неправителствени организации, работещи с пострадали от престъпления, и граждани на участващите държави;

4)       Уебсайт на проекта;

5)       Обучителен модул, който може да бъде използван и в други държави – членки на Европейския съюз;

6)       Инструменти за оценка;

7)       Обучителен семинар за работещи с пострадали от престъпления;

8)       Обучителен наръчник за участниците в семинара;

Модели за полицейски протоколи и правораздавателни практики с цел осигуряване на уважително отношение, достъп до правосъдие и обезщетение за пострадалите от престъпления.