Информация за финансиращата програма

Програмата за финансиране „Наказателно правосъдие” е създадена, за да подобри съдебното сътрудничество в сферата на наказателното правосъдие. Тя е приета от Съвета на ЕС на 12.02.2007 г.

Тя осигурява финансова подкрепа за проекти, предложени и управлявани от Европейската комисия с европейско значение, международни и национални проекти, изпълнявани от организации в държавите членки, както и дейности на неправителствени и други организации с цели от общоевропейско значение.

Цели и средства за действие на програмата

Програмата „Наказателно правосъдие“ има за цел:

·         насърчаване на съдебното сътрудничество с оглед на създаването на истинско европейско пространство на правосъдие по наказателни дела;

·         насърчаване на съвместимостта между разпоредбите, приложими в държавите членки, и насърчаване на намаляването на съществуващите пречки от правно естество с оглед засилване на координацията при разследванията, провеждани от правоприлагащите органи на държавите членки;

·         подобряване на контактите и обмена на информация и добри практики между правните, съдебните и административните органи и правните професии;

·         насърчаване на обучението на участниците в съдебната система;

·         гарантиране на защита на правата на жертвите и обвиняемите.

Финансова подкрепа

Програмата подкрепя финансово:

·         действия от европейски мащаб, предприети по инициатива на Комисията;

·         транснационални и национални проекти, изпълнявани от организации в държавите – членки на ЕС; и

·         дейности на неправителствени или други организации, преследващи цели от общоевропейски интерес, в съответствие с общите цели на програмата.

Програмата е насочена към практикуващи юристи, представители от службите за подпомагане на жертвите и други специалисти, участващи в работата на съдебната система, националните органи и гражданите на Съюза като цяло.

Достъпът до програмата е открит за институции и държавни или частни организации, включително професионални организации, университети, изследователски институти и институти за правно и съдебно обучение/допълнително обучение за практикуващи юристи и неправителствени организации от държавите-членки.

Програмата е приета за периода 2007 – 2013 г. с бюджет близо 196.200.000 евро. Заедно с програмата „Превенция и борба с престъпността”, те заместват програма AGIS.