Национален доклад за правната помощ за пострадалите от престъпления

Докладът проследява правната рамка и практиките в областта на правната помощ за пострадали от престъпления и изследва дали пострадалите получават достатъчно информация за своето правно положение, кой има право на безплатна правна помощ и какъв е нейният обхват. Документът излага и становищата на различни заинтересувани институции, адвокати и работещи в НПО, изложени пред изследователите на Центъра, относно положението на пострадалите по отношение на достъпа им до правен съвет и помощ. Изследването завършва с поредица от препоръки за подобряване на правната и практическата рамка на правната помощ за пострадали.

Националният доклад за правната помощ за пострадалите от престъпления е подготвен в рамките на инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“.

Research_paper_Bulgaria_BG